Ringmajandus: autode projekteerimise ja kasutuselt kõrvaldamise juhtimise parandamine ressursitõhusama autotööstuse jaoks

Car Factory Digitalization Industry 4.0 Concept: Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing High-Tech Green Energy Electric Vehicles. AI Computer Vision Analyzing, Scanning Production Efficiency

Täna teeb komisjon ettepaneku meetmete kohta, millega edendada autotööstuse ringlust, hõlmates sõidukite projekteerimist, tootmist ja kasutuselt kõrvaldatud toodete käitlemist. Selle algatusega parandatakse ELi majanduse juurdepääsu ressurssidele, aidatakse kaasa ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele, tugevdades samal ajal ühtset turgu ja aidates lahendada autotööstuse käimasoleva ümberkujundamisega seotud probleeme.

Kavandatud meetmed peaksid tooma 2035. aastaks 1,8 miljardit eurot puhastulu, luues täiendavaid töökohti ning suurendades jäätmekäitlus- ja ringlussevõtutööstuse tuluvooge. Lisaks aitavad need parandada liiklusohutust kolmandates riikides, ennetades maanteekõlbmatute sõidukite eksporti ning vähendades kahjulikku saastet ja terviseriske riikides, kes impordivad EList kasutatud sõidukeid.

Kavandatud määrus, millega asendatakse praegused direktiivid kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ning korduskasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse kohta, toob eeldatavasti olulist keskkonnaalast kasu, sealhulgas CO2- heite vähendamine 12,3 miljoni tonni võrra aastas 2035. aastaks, 5,4 miljoni tonni materjalide parem väärtustamine ja kriitilise tähtsusega toorainete suurem taaskasutamine. Määruse rakendamine toob kaasa pikaajalise energiasäästu tootmise etapis, vähendab sõltuvust imporditud toorainetest ning edendab kestlikke ja ringluspõhiseid ärimudeleid.

Ringmajandusele ülemineku ja autotööstuse vastupanuvõime suurendamise meetmed

Prognooside kohaselt muutub autotööstus Euroopa suurimaks e-ajamite püsimagnetites kasutatava kriitilise tähtsusega tooraine tarbijaks.  ELi vastupanuvõime suurendamine tarneahela häirete suhtes ja liidu sõltuvuse vähendamine kriitilise tähtsusega toorainete impordist on heitevabadele sõidukitele ülemineku võti. Sektori ülemineku hõlbustamiseks on komisjon läbi vaadanud kehtivad õigusaktid ja teinud ettepaneku võtta vastu üks määrus, milles keskendutakse mitmele põhielemendile, et parandada projekteerimise, kogumise ja ringlussevõtu kvaliteeti, hõlbustades samal ajal aruandluskohustusi:

  • „Disaini ringring“ – Ringluse suurendamine sõidukite projekteerimisel ja tootmisel aitab tagada, et neid saab kergesti lammutada. Autotootjad peavad andma demonteerijatele selged ja üksikasjalikud juhised osade ja komponentide asendamiseks ja eemaldamiseks sõiduki kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise etapis.
  • „Kasuta ringlussevõetud materjali“ – 25 % uue sõiduki ehitamiseks kasutatavast plastist peab pärinema ringlussevõtust, millest 25 % tuleb ringlusse võtta kasutuselt kõrvaldatud sõidukitest.
  • „Töötlege paremini“: Meetmetega taastatakse rohkem ja kvaliteetsemaid tooraineid, sealhulgas kriitilise tähtsusega tooraineid, plasti, terast ja alumiiniumi.  30 % kasutuselt kõrvaldatud sõidukite plastist tuleks ringlusse võtta. Lisameetmetega toetatakse sõiduki osade ja komponentide korduskasutamise, taastamise ja uuendamise turgu. Liikmesriike julgustatakse pakkuma stiimuleid garaažidele ja remonditöökodadele, et toetada varuosade müüki.
  • „Parandada juhtimist“: Uued eeskirjad tugevdavad tootja vastutust, kehtestades ühtsete nõuete alusel riiklikud laiendatud tootjavastutuse süsteemid. Nende kavade eesmärk on tagada kohustuslike jäätmekäitlustoimingute nõuetekohane rahastamine, motiveerida ringlussevõtjaid parandama kasutuselt kõrvaldatud sõidukitest pärit ringlussevõetud materjalide kvaliteeti, edendades seeläbi tõhusamat koostööd käitlejate ja tootjate vahel.
  • „Kogu rohkem ja arukamaid“ – Sõidukite kadumise peatamiseks nähakse ettepanekuga ette kehtivate eeskirjade parem jõustamine ja läbipaistvuse suurendamine. See tähendab rohkem kontrolle, romusõidukite digitaalset jälgimist kogu ELis, vanade autode paremat eraldamist kasutuselt kõrvaldatud autodest, suuremaid trahve rikkumiste eest ja selliste kasutatud sõidukite ekspordi keelustamist, mis ei ole liikluseks kõlblikud.
  • „Hõlmab rohkem sõidukeid“ – Nende meetmete kohaldamisala laiendatakse järk-järgult, et hõlmata uusi kategooriaid, nagu mootorrattad, veoautod ja bussid, tagades ulatuslikuma kohaldamisala.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad nüüd seadusandliku tavamenetluse raames komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus sõidukite konstruktsiooni ringmajanduse nõuete ja kasutuselt kõrvaldatud sõidukite haldamise kohta.

Taust

Igal aastal jõuab Euroopas oma kasutusaja lõpuni üle kuue miljoni sõiduki. Sõidukite ebapiisav käitlemine kasutusaja lõpus põhjustab väärtuse vähenemist ja saastet. Seda valdkonda reguleerivate kehtivate ELi õigusaktide hiljutine hindamine – direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (edaspidi „kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlev direktiiv“, võeti vastu 2000. aastal) ja direktiiv 2005/64/EÜ mootorsõidukite tüübikinnituse kohta seoses nende korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavusega (2005. aastal vastu võetud 3R tüübikinnituse direktiiv) – on näidanud, et autotööstuse ringmajandusele ülemineku hoogustamiseks on vaja teha märkimisväärseid parandusi, vähendades seeläbi sõidukite tootmise ja kasutuselt kõrvaldamisega seotud keskkonnamõju ning tugevdades Euroopa autotööstuse ja ringlussevõtu sektori jätkusuutlikkust.

Kavandatav määrus on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja ringmajanduse tegevuskava eesmärgiga saavutada kestlikum ja vastupidavam autotööstus. See on tihedalt seotud mitme olulise seadusandliku algatusega, sealhulgas kriitilise tähtsusega toorainete õigusakt, patareide ja akude määrus, jäätmete raamdirektiiv, elektroonikaromude direktiivja kestlike toodete ökodisaini määrus, ning toetab nende rakendamist.

Nende uudiste avaldamist võivad olla toetanud loos mainitud tootjad.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal reedel

Telli Autogeeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal reedel uudiskirja, kuhu on valitud Autogeeniuse nädala parimad lood, mida saad nädalavahetusel rahulikult lugeda.